01 lutego 2013

Miłe działań początki...

 


O fundacji

Jest organizacją pozarządową działającą od 2003 roku, dążącą do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia.
Za główny cel stawia stwarzanie dzieciom jak najlepszych warunków do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności.
Szczególnie dba o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chce przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.
Działa we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami pomagającymi dzieciom. Upowszechniamy nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne.


W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 40-godzinne szkolenie dla rodziców chętnych założyć grupę zabawową, które przeprowadziła trenerka z fundacji Elżbieta Radwańska.
 

To nasz grantodawca:
 
O fundacji

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  Celem jej działalności jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.
W celu realizacji swojej misji Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego przyznaje dotacje innym podmiotom prawnym. Zgodnie ze strategią na lata 2008-2010 dotacje przyznawane są w drodze konkursu dotacyjnego „NA DOBRY POCZĄTEK! ”ogłaszanego minimum raz w roku. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. osób.
0 komentarze:

Prześlij komentarz